Aug

18 2014

B'nai Shalom Day School First Day of School

8:00AM - 8:30AM  

&nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp

Contact &nbsp &nbsp
&nbsp
cvelez@bnai-shalom.org